Nada

Vår filosofi

Arbetsintegrerande socialt företagande
En effektiv metod för att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden är det sociala företagandet. Personer som blir en del av ett socialt företag integreras i sociala och organisatoriska sammanhang, vilket för många blir en väg tillbaka till arbete och gemenskap. Forskning visar att arbetsintegrerande sociala företag ger långsiktigt positiva effekter för etableringen på arbetsmarknaden genom att bryta isolering, övervinna de hinder som personer med utrikesbakgrund ofta möter, klargöra skillnader i samhällsvillkor och (företags-)kultur, skapa en alternativ arbetsmarknad, samt ge fler möjligheter till utbildning, språk- och arbetsträning, rehabilitering och arbetslivserfarenhet.

Bredda arbetsmarknaden i Lund
Finansiärerna bakom projektet INitiativet Lund anser att det finns stora behov av att bredda arbetsmarknaden i Lund med socialt företagande för personer med utrikesbakgrund – individer som står långt från arbetsmarknaden och som bor i stadsdelar med utbrett utanförskap.

Fokusera på målgruppen
Genom ett socialt projekt och senare bildandet av ett socialt företag kan sysselsättningen ökas för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. Det blir möjligt att möta och utveckla grupper med sammansatt problematik i form av bristande språkkunskaper, begränsad utbildning och arbetslivserfarenhet, eller de som belastas av psykisk ohälsa.

Samverka med idéburen, offentlig och privat sektor
Satsningen “INitiativet Lund” bygger på ett brett tvärsektoriellt samspel med lokalt förankrade aktörer inom idéburen, offentlig och privat sektor. Projektet drivs av personer med stor erfarenhet kring hantering av utanförskapets konsekvenser och som i vissa fall tidigare har haft funktioner/roller i de sociala företagen Yalla Trappan och det lokalt baserade Mötesplats Maggan.

Utnyttja och utveckla redan beprövade metoder
Genom att kombinera beprövade metoder från ovan nämnda sociala organisationer och Macken Växjö, tillsammans med Coompanion Skånes breda erfarenhet av att arbeta med arbetsintegrerat socialt företagande, samt ABF MittSkånes lokala förankring i Lund och mångåriga erfarenhet av målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, skapas goda förutsättningar för att vidareutveckla metoder för nya verksamheter.

Lära genom att göra
Utgångspunkten för projektets metodik är principen ”att lära genom att göra”. Deltagarnas kompetensutveckling sker genom praktisk arbetsträning inom områdena café/catering och återbruk/textil. Yalla Trappans unika metodik för att tillvarata och vidareutveckla medarbetarnas kompetens inom såväl café/cateringverksamhet som ateljéverksamhet utgör ett självklart fundament för projektet.

Sikta mot hållbarhet och cirkelekonomi
Projektet genomsyras också av ett hållbarhets- och återbruksfokus, med inspiraton från Macken Växjö, vars utbildningar och produkter har visat att man kan kombinera hållbarhet och integration med både design och entreprenörskap.

Skapa kommersiellt gångbara produkter och tjänster
Verksamhetsområdena för det sociala projektet (längre fram, det bildade företaget) har valts för att kunna utveckla kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster på marknaden och bygger på marknadsanalyser som visar på en fortsatt stor efterfrågan på socialt och ekologiskt hållbara caféverksamheter, vilka använder sig av ekologiska råvaror och återanvändning av textilier till förmån för nyproduktion, med hänsyn tagen till både ekonomi och miljö.

Gå från anslagsfinansierat projekt till ett självständigt företag
Ambitionen är att under utvecklingsfasen bedriva verksamheten som ett projekt, för att parallellt eller kort därefter starta upp ett socialt företag med flera olika verksamhetsområden och inkomstkällor.

Vår drivkraft

Vi drivs av passionen att motivera, engagera och rusta våra projektmedarbetare till verklig förståelse för och acceptans av villkoren och företagskulturen på den svenska arbetsmarknaden samt i samhället i stort, och därför göra skillnad, förhoppningsvis stor skillnad!